SFF AB – Årsstämma 2014

Årstämma Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF). Årsstämman beslutade att omvälja styrelseordföranden Jan Litborn och styrelseledamoten Jonas Gombrii. Styrelseledamoten Olle Knaust har avböjt omval till styrelsen. Till ny styrelseledamot valdes Claes Helgstrand.

Som revisor valdes revisionsbolaget Deloitte AB med Torbjörn Svensson som ansvarig revisor.

Vid årsstämman beviljade stämman styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning verksamhetsåret 2013. Olle Knaust har på egen begäran begärt att få lämna sin tjänst som verkställande direktör för SFF. Claes Helgstrand tillträder tjänsten som VD den 1 april.

- Olle Knaust har med stort engagemang drivit SFF sedan starten av bolaget och starkt bidragit till SFFs framgång på kapitalmarknaden. Med Claes Helgstrand som ny VD ser vi kontinuitet i utvecklandet av bolaget, kommenterar Jan Litborn, styrelsens ordförande.

Hansan är serviceagent för SFF och rapporter med mera finns publicerade på Hansans hemsida www.hansan.se

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Litborn, Ordförande, tel 08 – 566 11 900
Claes Helgstrand, VD (1 april 2014), tel 070-557 21 37

Informationen är sådan som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars
kl 10.00.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är ett finansbolag som emitterar säkerställda obligationer. Bolaget har ett eget kapital om 8,4 Mdr och utestående obligationer om 2 770 Mkr. SFF ägs till 33,3 % vardera av Fabege AB, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB.