SFF AB – emitterar nytt obligationslån

SFF har sedan etableringen av MTN-programmet om 5 Mdr, emitterat obligationer under fem obligationslån. Den nya emissionen är en tvåårig obligation om nominellt 450 Mkr med lånenummer 105 och förfallodag 2016-03-14. Obligationen har emitterats till en effektiv ränta om 3-månaders Stibor + 80 bp.     

Hansan är serviceagent för SFF och rapporter med mera finns publicerade på Hansans hemsida www.hansan.se.

- Vi ser stor efterfrågan på våra obligationer och sjunkande marginaler. SFF avser att
emittera mer obligationer under året, kommenterar Olle Knaust, VD för SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Knaust, VD, tel 0735-39 35 60
Claes Helgstrand, CFO, tel 070-557 21 37 

Informationen är sådan som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars kl 10.00.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är ett finansbolag som emitterar säkerställda obligationer. Bolaget har ett eget kapital om 8,4 Mdr och utestående obligationer om 2 770 Mkr. SFF ägs till 33,3 % vardera av Fabege AB, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB.