Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) utökar lån 104 med 230 Mkr

SFF har idag emitterat nya obligationer om nominellt 230 Mkr i lån 104. Lån 104 löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 165 bp och förfaller 24 augusti 2015. De nya obligationerna har emitterats till en effektiv ränta om 3-månaders STIBOR +120 bp. Swedbank har varit rådgivare i transaktionen.

Hansan är serviceagent för SFF och SFFs MTN-prospekt. Rapporter och övrig information finns publicerade på Hansans hemsida www.hansan.se.

-  Efterfrågan på företagsobligationer och SFFs säkerställda obligationer har ökat under hösten, kommenterar Olle Knaust, VD för SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Knaust, VD, tel 0735-39 35 60
Claes Helgstrand, CFO, tel 070-557 21 37

Denna information är sådan som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september, kl 08.00.