Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) – Årsredovisning 2013

SFF publicerar idag bolagets årsredovisning för 2013. Årsredovisningen finns tillgänglig på Hansans hemsida.

Hansan är serviceagent för SFF och rapporter med mera finns publicerade på Hansans hemsida www.hansan.se

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Knaust, VD, tel 0735-39 35 60
Claes Helgstrand, CFO, tel 070-557 21 37

Informationen är sådan som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari, 2014 kl 10.00.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är ett finansbolag som emitterar säkerställda obligationer. Bolaget har ett eget kapital om 8,4 Mdr och utestående obligationer om 2 320 Mkr. SFF ägs till 33,3 % vardera av Fabege AB, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB.