Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) byter styrelse

I syfte att stärka bolagets oberoende gentemot ägarna har SFF på extra bolagsstämma valt ny styrelse. Tillträdande styrelseordförande är Advokat Jan Litborn. Ny styrelseledamot är även Advokat Jonas Gombrii. Olle Knaust, VD, kvarstår i styrelsen. Avgående styrelseledamöter är Åsa Bergström, Jesper Göransson och Christer Johansson.

Hansan är serviceagent för SFF och SFFs MTN-prospekt och rapporter med mera finns publicerade på Hansans hemsida www.hansan.se.

– Med Advokat Jan Litborn som styrelseordförande kommer bolaget att tillföras juridisk kompetens och en oberoende ställning till gagn för obligationsinnehavarna, kommenterar Åsa Bergström, avgående styrelseordförande för SFF.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Knaust, VD, tel 0735-39 35 60
Claes Helgstrand, CFO, tel 070-557 21 37

Denna information är sådan som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december kl 15.00.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är ett finansbolag som emitterar säkerställda obligationer. Bolaget har ett eget kapital om 8,2 Mdr och utestående obligationer om 2 090 Mkr. SFF ägs till 33,3 % vardera av Fabege AB, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB.