Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) uppdaterar MTN prospekt

SFF publicerar idag bolagets uppdaterade grundprospekt för sitt MTN program om 5 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt grundprospektet och det finns publicerat på Hansans hemsida. Hansan är serviceagent för SFF och rapporter med mera finns publicerade på Hansans hemsida www.hansan.se.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Knaust, VD, tel 0735-39 35 60
Claes Helgstrand, CFO, tel 070-557 21 37

Informationen är sådan som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december, 2013 kl 15.00.