Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) uppdaterar MTN prospekt

SFF publicerar idag bolagets uppdaterade grundprospekt för sitt MTN program om 5 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet och det finns publicerat på Hansans hemsida.

Hansan är serviceagent för SFF och rapporter med mera finns publicerade på Hansans hemsida www.hansan.se.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Knaust, VD, tel 0735-39 35 60
Claes Helgstrand, CFO, tel 070-557 21 37

Denna information är sådan som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december kl 15.00.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är ett finansbolag som emitterar säkerställda obligationer. Bolaget har ett eget kapital om 8,2 Mdr och utestående obligationer om 2 090 Mkr. SFF ägs till 33,3 % vardera av Fabege AB, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB.